Privacybeleid

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland, gevestigd aan de Zijpendaalseweg 91, 6814 CG te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@wavan.nl, Zijpendaalseweg 91, 6814 CG  Arnhem, Tel: +31 (0)88 6688980

dr. Djien Liem is de Functionaris Gegevensbescherming van Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland Hij/zij is te bereiken via info@wavan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)

Persoonsgegevens > 7 jaar > Opvragen van kopie diploma en certificaat

Personalia > 7 jaar > Opvragen van kopie diploma en certificaat

Adres > 7 jaar > Opvragen van kopie diploma en certificaat

Delen van persoonsgegevens met derden

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter.wavan@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@wavan.nl.